• quy định pháp luật tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
  1. Về năng lực:[wpforms id=”2836″]
  • Viện được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và công nhận là phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017 từ năm 2005 đến nay;
  • Ngoài ra, Viện đang áp dụng và được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCVN ISO/IEC 17020, 17021, 17065; TCVN ISO/TS 22003 bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • Viện là nhà cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo và sản xuất mẫu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17043 và ISO 17034 và được Hiệp hội công nhận các phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) đánh giá và công nhận.
  1. Về quản lý nhà nước
  • Viện được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc quản lý của cả ba Bộ là Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *